Wat is een Begrafenisverzekering?

Het is geen leuk onderwerp, maar er moet toch een keer over nagedacht en gesproken worden. Iedereen wil een mooie uitvaart. Maar hoe kunt u er voor zorgen dat uw begrafenis naar uw wensen verloopt en de kosten hiervoor gedekt zijn, zodat uw nabestaanden niet met hoge kosten achterblijven?
Het antwoord daarop is simpel, een begrafenisverzekering. Een begrafenisverzekering is een verzekering waarbij na het overlijden van de verzekerde een geldbedrag wordt uitgekeerd, of een dienst geleverd wordt. Er zijn verschillende verzekeraars die een dergelijke verzekering aanbieden. Het bedrag dat u betaald gebeurd periodiek, 1 keer per jaar of 3 keer per jaar. Omdat de kosten voor een uitvaart ieder jaar kunnen stijgen is het belangrijk dat uw verzekeraar u op de hoogte houdt van de stijging en uw polis daarop aanpast. Tegenwoordig kost een uitvaart al snel rond de €10.000,-.
Er zijn drie verzekeringsvormen:
– Natura uitvaartverzekering
– Kapitaal uitvaartverzekering
– combinatie uitvaartverzekering

Begrafenisverzekeringen vergelijken

Begrafenisverzekeringen zijn er in verschillende vormen, zo is er een verzekering die een bepaald kapitaal uitkeert bij overlijden andere begrafenisverzekeringen keren geen geld uit maar leveren diensten, zodat de nabestaanden zelf weinig omkijken hebben naar het afhandelen van de uitvaart van een dierbare. Maar ook een combinatie ervan is mogelijk.
Voor elke vorm kunnen voor- en nadelen bedacht worden. Op deze website kunt u globale informatie omtrent de verschillende vormen vinden.

Kosten van een uitvaart
De kosten van een uitvaart zijn sterk afhankelijk van uw wensen, wilt u bedraven worden of gecremeerd, wat voor een kist of urn wilt, welke en hoe veel consumpties mogen er genuttigd worden, waar vindt de dienst plaats en ga zo maar door. Op deze website vindt u een overzicht met aandachtspunten en globale kosten van een uitvaart.

Uitvaartverzekering vergelijken
Een uitvaartverzekering vergelijken gaat een stuk verder dan alleen op basis van prijs. Zoals u hierboven al kort heeft kunnen lezen komt er veel kijken bij een uitvaart. Reden te meer om u goed (te laten) informeren. Zo is het bijvoorbeeld raadzaam om uw begrafenisverzekering te vergelijken op basis van afhandeling en welke vrijheden uw nabestaanden hebben bij het maken van keuzes.

Klantgroepsegmentatie – Case

Voor het opstellen van het business plan wil Reisorganisatie X achterhalen welke segmenten er in haar database aanwezig zijn. Op basis hiervan wil zij bepalen op welke segmenten zij zich wenst te richten en op welke wijze. Vervolgens worden in het marketingplan de marketing opportunities gedefinieerd zodat kan worden bepaald hoe de gewenste doelgroepen kunnen worden bereikt.

Doelstelling van de analyse is dan ook:
Achterhalen welke segmenten er in de Reisorganisatie X database aanwezig zijn om te kunnen bepalen op welke groepen Reisorganisatie X zich wil richten en op welke wijze deze kunnen worden benaderd.

Data
Van Reisorganisatie X is een bestand ontvangen met gegevens van informatieaanvragers. In het bestand zijn over ruim 60.000 aanvragers onder andere de volgende gegevens vastgelegd:
¸ ID-nummer
¸ Naam
¸ Postcode
¸ Huisnummer
¸ Naam enquête
¸ Antwoorden op de vragen uit de enquêtes

Door middel van de Grote Consumenten Enquête wordt informatie verzameld over onder andere de volgende onderwerpen:
¸ Vakanties;
¸ Vrije tijd, hobby’s, sport en interesses;
¸ Persoonlijke verzorging en gezondheid;
¸ Kansspelen en loterijen;
¸ Warenhuizen, winkelketens en postorderbedrijven;
¸ Supermarkten;
¸ Financiën, leningen, hypotheken, verzekeringen en sparen;
¸ Auto’s;
¸ Lezen, tv-kijken, radio luisteren en telefoneren;
¸ Mediagedrag: tijdschriften, omroepbladen, dagbladen en kranten;
¸ Huishoudelijke producten en apparaten.

Stap 1 Factoranalyse

Factoranalyse is een statistische techniek die gebruikt wordt om een groot aantal kenmerken terug te brengen tot een kleiner aantal gedragsdimensies (groeperen van gedrag).

Stap 2 Clusteranalyse

Na de bepaling van de verschillende gedragsdimensies wordt een clusteranalyse uitgevoerd, om zodoende aanvragers te kunnen groeperen die soortgelijk gedrag vertonen. Clusteranalyse is een techniek die ervoor zorgt dat informatieaanvragers op een zodanige wijze worden gegroepeerd dat de aanvragers binnen een cluster zoveel mogelijk op elkaar lijken en de aanvragers tussen clusters zoveel mogelijk verschillen.

De door middel van de factoranalyse verkregen mediafactoren, vrije tijd/sport factoren, winkelfactoren en de interne Reisorganisatie X factoren zijn input voor de clustering van de informatieaanvragers tot verschillende segmenten. Naast deze gedragsdimensies c.q.
factoren zijn ook nog een aantal andere kenmerken uit de Reisorganisatie X database en de lifestyle database als dummyvariabelen meegenomen.

Het betreft hier de variabelen:
¸ Eerder zelfde bestemming met Reisorganisatie X geboekt;
¸ Andere bestemming met Reisorganisatie X geboekt;
¸ Denkt aan reis met Reisorganisatie X;
¸ Aanwezigheid internetaansluiting (GCE);
¸ Aantal auto’s aanwezig (GCE);
¸ Eigendom auto (GCE);
¸ Aanschaf auto – nieuw/gebruikt (GCE);
¸ Leesmap (GCE).

De clusteranalyse uiteindelijk geleid tot een zestal onderscheidende segmenten. In tabel onderstaand tabel per segment het aantal aanvragers van Reisorganisatie X weergegeven op basis van de match met de lifestyle database. Daarnaast is een indicatie weergegeven van hoe de clusters zich verhouden binnen het basisbestand van Reisorganisatie X dat ten grondslag ligt aan de clustering.

Aanbevelingen en toepassingen

Op basis van de analyseresultaten worden aanbevelingen gedaan om Reisorganisatie X in staat te stellen het marketing- en communicatiebeleid toe te spitsen op de karakteristieken van de zes segmenten. Afhankelijk van de doelstellingen van Reisorganisatie X kunnen de volgende mogelijkheden in ogenschouw worden genomen:
¸ Creatieve en inhoudelijke invulling van communicatie per klantgroep
¸ Optimale mediakeuze
¸ Benadering huidige aanvragers via gepersonaliseerde direct marketing acties
¸ Benadering nieuwe aanvragers via gepersonaliseerde direct marketing acties
¸ Ongepersonaliseerde direct marketing acties
¸ Promotie/samenwerkingspartners

De koppelingswet

In juli 1998 is de Koppelingswet van kracht geworden. Doel van de wet is helderheid te scheppen in de positie van vreemdelingen zonder verblijfs- of werkvergunning. Tevens moet de wet illegaal verblijf in Nederland ontmoedigen.

In de Koppelingswet is bepaald dat vreemdelingen zonder verblijfsvergunning daarom geen recht hebben op zaken als een bijstandsuitkering, huursubsidie, studiefinanciering en een basisverzekering volgens de Zorgverzekeringswet.

Randvoorwaarde bij de invoering van de wet was wel dat medisch noodzakelijke zorg gewaarborgd zou blijven en dat de kosten hiervan niet onevenredig ten laste van de zorgverleners zouden komen. Om dat te garanderen, zijn door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) twee maatregelen getroffen.

 1. Voor eerstelijnszorgverleners, zoals huisartsen, verloskundigen en apothekers, maar ook voor kraamzorginstellingen, is er jaarlijks een budget beschikbaar ter compensatie van de bovenmatige kosten voor onbetaald verleende medisch noodzakelijke zorg.

Stichting Koppeling verstrekt subsidies aan regionaal werkzame samenwerkingsverbanden in Nederland, die de bovengenoemde compensatie aan de betreffende zorgverleners kunnen toekennen. De stichting wordt hiertoe in de gelegenheid gesteld dankzij een jaarlijks bijdrage van het ministerie van VWS. In de wandelgangen wordt wel gesproken over het Koppelingsfonds of Illegalenfonds. De regeling heet officieel Regeling Stichting Koppeling.

 1. Voor ziekenhuizen, revalidatiecentra en ambulancedienstenis binnen het eigen budget een voorziening opgenomen ter dekking van de kosten van dubieuze debiteuren. Deze al jaren bestaande regeling is sinds de invoering van de Koppelingswet eveneens opengesteld voor kosten, waarmee de instelling blijft zitten als niet-verzekerde patiënten hun nota’s niet kunnen voldoen. De hoogte van de voorziening kan jaarlijks in overleg met de verzekeraars worden bijgesteld.

Lijfrentevergelijking

Lijfrentevergelijking

Een lijfrenteverzekering moet u zelf regelen, een soort privé pensioen dus. Een lijfrente- of koopsompolis heeft een afloopdatum, ook wel expiratiedatum genoemd. De bedoeling is dat u aan het einde van de looptijd met het vrijkomend kapitaal een direct ingaande lijfrente aankoopt. Ook u als deelneemt aan een pensioen waarbij op pensioendatum een kapitaal wordt uitgekeerd (bijv. c-polis pensioen) kunt u op einddatum zelf bepalen waar u het kapitaal onderbrengt en op welke wijze u uitkeringen wilt genieten. Tevens adviseren we rondom de zorgverzekering en waar u het beste kunt verzekering vergelijken.
Hoogte lijfrente
Verzekeraars kunnen u een garantie rendement aanbieden of een rendement afhankelijk van de resultaten van de huisfondsen. De keus is vrij voor u te bepalen. De hoogte van de lijfrenteuitkering is o.a. afhankelijk van uw leeftijd, geslacht, rentestand en/of resultaat beleggingen en de kosten van de gekozen verzekeraar. Voor een lijfrenteuitkering zijn verschillende varianten mogelijk.
Lijfrentevarianten
1 : lijfrente op basis van een vaste rente gedurende de gehele periode
2 : lijfrente op basis van een kortlopende rente; renteduur van 1, 2 of 5 jaar
3 : lijfrente op basis van beleggingsfondsen
4 : mixlijfrente van 1, 2 en/of 3
Komt uw lijfrente- of pensioenkapitaal binnenkort tot uitkering en bent u geïnteresseerd in één van deze varianten, vul dan onze offerte formulier in.

Lijfrentevormen

Aan een lijfrenteverzekering zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Er zijn in het nieuwe regime drie soorten lijfrentevormen te kiezen.
Overbruggingslijfrente

Een overbruggingslijfrente gaat in als u eerder met pensioen gaat tot aan uw werkelijke pensioendatum. Het jaarlijks maximaal uit te keren bedrag is EUR 63.288 voor het jaar 2005, EUR 62.414,- (2004) en EUR 62.051 voor het jaar 2003.

LET OP!
Een lijfrentepolis die afgesloten wordt na 01 januari 2006 kan NIET meer worden aangewend voor overbruggingslijfrente. Voor bestaande polissen, waarvan de premies voor 01.01.2006 zijn betaald, geldt dit niet. De verzekeraar zal dit gescheiden moeten administreren.

Tijdelijke oudedagslijfrente

Een tijdelijke oudedagslijrente gaat in wanneer u uw pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt (niet de leeftijd als u eerder met pensioen gaat). Minimale uitkeringsduur is 5 jaar en de maximum uitkering is EUR 18.990 voor het jaar 2005, EUR 18.727,-. (2004) en EUR 18.288 voor het jaar 2003. Het is bedoeld om in de beginjaren van uw pensioen eventuele achteruitgang aan te vullen. Vanaf 01 januari 2006 moeten de uitkeringen tussen uw 65ste en 70ste jaar ingaan.

Oudedagslijfrente

Een oudedagslijfrente gaat in wanneer u maar wilt en de duur is levenslang, d.w.z. eindigt bij overlijden van de verzekerde. Er zijn geen beperkingen gesteld voor de hoogte van de uitkeringen.

Inboedelverzekering vergelijken doe je zo!

Inboedelverzekering vergelijken doe je voordat je een inboedelverzekering afsluit. Het is zeer belangrijk om de verschillende aspecten van een inboedelverzekering te vergelijken zodat je de juiste keuze maakt en je goed verzekerd bent voor schade aan je inboedel mocht er wat gebeuren.

Uiteindelijk als je nu de tijd neemt voor inboedelverzekering vergelijkendan krijg je een verzekering die helemaal bij jouw situatie past.

– Inboedelverzekering vergelijken hoe doe je dat?

Nu is de vraag hoe je te werk moet gaan als je op zoek bent naar een inboedelverzekering. Op de sites van de verzekeraars zelf wordt je overdonderd met mooie beloftes van de verzekeringen en een tussenpersoon, getraind in het verkopen en vaak van verzekeringen waar zij een volmacht van hebben, hebben ook graag mooie verhalen. Jarenlange verkooptraining zorgt er vaak voor dat er een enorm mooi verhaal opgehouden wordt dat je een goed gevoel geeft. Houdt er rekening mee dat een maatschappij en een tussenpersoon willen verkopen. Jezelf trainen om te luisteren om het verschil te horen tussen feiten en fictie en de juiste vragen te stellen is zeer belangrijk.

Het is belangrijk om vooraf helder te hebben waar je naar op zoek bent. Daarnaast is het belangrijk om je budget vast te stellen.

Op deze manier bij inboedelverzekering vergelijken zal je een verzekering vinden die voldoet aan jouw wensen tegen de best mogelijke prijs.

– Online inboedelverzekeringvergelijken

Aan de andere kant de ontwikkelingen op het gebied van internet gaan zo snel dat je het hele vergelijkingsproces beter vanuit je eigen huis kan doen. Een goede vergelijkingssite geeft je al gauw een overzicht van tientallen verzekeringen met voorwaarden en premies. Geheel onafhankelijk zonder mooie salesverhalen en zonder dat je het gemak van je eigen huis hoeft te verlaten. Na een goede vergelijking stuurt de vergelijkingssite je vaak door naar de site van de aanbieder zodat je daar direct kan afsluiten.

– Inboedelverzekeringvergelijkensamenvatting

Het is altijd belangrijk om je inboedel van je woning te verzekeren of het nu een koophuis is of een huurhuis maar neem de tijd om de verschillende verzekeringen te vergelijken zodat je niet teveel betaalt of opgezadeld wordt met een verzekering die niet op je wensen is afgestemd. Bekijk goed de verschillende opties, voorwaarden en premies zodat je helemaal tevreden bent.

Wat is een mini-omnium verzekering?

Wanneer u een auto bezit of net hebt aangeschaft dan bent u verplicht om deze te verzekeren. Naast de BA verzekering die alleen de schade van derden en inzittenden verzekert, kunt u kiezen voor een uitgebreider verzekeringspakket.

Naast aanvullende verzekeringen zoals de bestuurdersverzekering en de rechtsbijstandverzekering, heeft u ook de mogelijkheid om uw wagen te verzekeren voor schade die buiten deelname aan het verkeer aan uw auto ontstaat.
Belangrijk hiervoor is dat de schade niet door uw persoonlijk handelen ontstaat.

Wat wordt door de mini-omnium vergoed?

De mini-omnium vergoedt de schade in de volgende gevallen:

 • de schade van derden (zowel materiële als lichamelijke schade)
 • diefstal, inbraakschade en schade door vandalisme
 • schade veroorzaakt door glasbreuk
 • schade veroorzaakt door natuurkrachten (bijv. storm, hagel, overstromingen etc.)
 • schade veroorzaakt door aanrijding met een dier
 • schade veroorzaakt door brand

Naast de schade van derden , wordt ook de schade van uw passagiers vergoed.
Alle schadegevallen die niet uitdrukkelijk in uw verzekeringspolis zijn vermeld, worden in de meeste gevallen niet vergoed.
Ook de eigen schade wordt niet vergoed. Dit geldt zowel voor uw materiële als lichamelijke schade. Voor een uitgebreidere dekking zult u aanvullende verzekeringen moeten afsluiten. Wanneer u uw eventuele lichamelijke schade wilt verzekeren dan kunt u dit doen door middel van de bestuurdersverzekering. Deze dekt niet alleen uw medische kosten zoals een ziekenhuisopname maar ook de inkomstenderving doordat u niet kunt werken. Dit zou het geval kunnen zijn als u arbeidsongeschikt wordt.

Ter voorkoming van schade als gevolg van glasbreuk, biedt vrijwel elke verzekeraar de mogelijkheid om sterretjes in de ruit te laten repareren. Onder het motto “”voorkomen is beter dan genezen””.
Let er hierbij op dat u dit laat doen bij een door de verzekeraar erkende hersteller. Anders draait u alsnog voor de kosten van reparatie op.

Anders dan bij de BA verzekering is de mini-omnium wettelijk niet verplicht.
Dat betekent dat de dekking per aanbieder van de mini-omnium kan verschillen. Om de verzekering zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor consumenten, bieden bijna alle verzekeringsmaatschappijen extra voordelen en diensten aan, om u ertoe te bewegen bij hen een verzekering af te sluiten.

Sommige verzekeraars bieden bijvoorbeeld de bestuurdersverzekering als extra voordeel aan, terwijl u bij een ander deze als aanvullende verzekering moet afsluiten.
Andere verzekeraars bieden u voordelen als een rechtsbijstandverzekering, vervangend vervoer, pechhulp en snelle assistentie in geval u betrokken raakt bij een ongeluk.

Zoals bij alle belangrijke beslissingen loont het de moeite om u uitgebreid te laten informeren, voordat u een verzekering afsluit. Bepaal daarom vooraf welke extra’s die worden aangeboden, het best aan uw wensen voldoen.

De mini-omnium voorziet in een goede dekking voor alle schade, met uitzondering van uw eigen schade. Maar door middel van aanvullende verzekeringen kunt u deze dekking uitbreiden.

Tips bij afsluiten autoverzekering

Iedereen die in Nederland met een auto op de openbare weg wil rijden, moet een autoverzekering hebben. Logisch, want bij een aanrijding kunnen de kosten door schade zo hoog oplopen dat de gedupeerde, indien de veroorzaker van de schade onvermogend is, in dat geval geen schadevergoeding zou kunnen krijgen. En dat is uiteraard niet de bedoeling, vandaar dat in Nederland iedere auto waarmee men op de openbare weg wil rijden, verzekerd moet zijn.
Maar waar moet je opletten bij het kiezen en afsluiten van een autoverzekering? Er zijn een behoorlijk aantal aanbieders van autoverzekeringen en al snel kun je door de bomen het bos niet meer zien. Vandaar dat we u in dit artikel een aantal handige tips willen geven die van pas kunne komen.

Welke dekking?

Bij de aanschaf van een nieuwe auto is het verstandig om te kiezen voor een beperkt allrisk dekking. Zeker als u uw auto total loss rijdt door uw eigen schuld, want de bij de meeste allrisk dekkingen krijgt u dan in het eerste jaar de schade vergoed. Als uw auto tussen de 3 en 8 jaar oud is, is een verzekering met een beperkt casco dekking een goede optie. Let trouwens ook goed op de voorwaarden omtrent schadevrije jaren rijden, die voorwaarden verschillen per autoverzekeraar.

Is een inzittendenverzekering nodig?

Indien u een inzittendenverzekering wilt afsluiten, heeft u de keuze tussen een ongevallen inzittendenverzekering, waarbij een vast bedrag wordt uitgekeerd in geval van overlijden of blijvende invaliditeit, en een schade inzittendenverzekering, waarbij de werkelijk geleden schade wordt vergoed.

Schade in het buitenland opgelopen

Wat de dekking voor schade is in het buitenland kunt u meestal terugvinden op de zogenaamde groene kaart, waarop duidelijk staat aangegeven in welke landen u verzekerd bent door uw autoverzekering.

Advies bij uw zorgverzekering

Op zoek naar een zorgverzekering?

Uw zorgverzekering om de zoveel tijd checken kan veel geld opleveren. Een zorgverzekering is een wettelijke verplichting, daarnaast kunt u ieder jaar op 1 januari overstappen naar een nieuwe zorgverzekeraar. Aangezien er in Nederland vele zorgverzekeraars actief zijn is er een ruime keuze qua aanbod. Waar moet u op letten bij het zoeken naar een nieuwe zorgverzekering, hieronder een kort overzicht.

 • Het basis pakket voor een zorgverzekering is wettelijk verplicht en biedt u bescherming voor noodzakelijk medische zorg zoals een huisarts bezoek of een opname in het ziekenhuis. Toch zijn er tussen zorgverzekeraars wel verschillen in het basispakket waar u uit kunt kiezen:
  • Een naturapolis houdt in dat de zorgverzekeraar rechtstreeks kosten verrekent met de zorgverlenende instantie.
  • Bij deze vorm kunt u zelf de zorgverlener kiezen, maar u moet ook de zorgkosten eerst voorschieten.
 • Aanvullende zorgverzekering: Naast het basispakket kunt u kiezen om uw zorgpakket aan te vullen met een aanvullende zorgverzekering. Hieronder staan een aantal voorbeelden die u kunt kiezen.
  • Een aanvullend tandartspakket in uw zorgverzekering biedt u extra bescherming voor kosten die u maakt bij een tandartsbezoek. Denk hierbij aan zwaardere ingrepen waar hoge kosten in rekening worden gebracht.
  • Brillen/lenzen.U kunt kiezen om naast het basispakket ook een aanvullend pakket te nemen dat de kosten dekt voor het laten meten en kopen van brillen en lenzen.
  • Dit is een extra zorgverzekeringspakket dat u meer behandelingen bij de fysiotherapeut gunt.
  • Denk bij deze vorm aan bijvoorbeeld aan kosten/dekking voor een beugel en de bijkomende behandelingen.
  • Alternatieve geneeswijze. Deze methodes worden vaak niet standaard in uw zorgverzekering gedekt.
  • Hierbij vergoedt de verzekeraar kosten voor het verkrijgen van anticonceptie middelen.

Aanvullende zekerheid

Naast de zorgverzekering kan het handig zijn te kiezen voor een aanvullende verzekering. bijvoorbeeld een rechtsbijstandverzekering kan meer bescherming bieden.

 • Rechtsbijstandverzekering. Met een rechtsbijstandverzekering kunt u beroep doen op juridisch advies en rechtsbijstand.

Je zorgverzekering kiezen

Ieder jaar een andere zorgverzekeraar?

Ieder jaar op 1 januari heeft u de mogelijkheid te switchen van zorgverzekering. Weet je al hoe de zorgverzekering van volgend jaar eruit gaat zien? Iedere Nederlander is verplicht tot het afsluiten van een basisverzekering De basisverzekering is echter in veel gevallen niet toereikend en dus is het bezitten van een aanvullende verzekering wenselijk.

Ook als u content bent met uw huidige verzekeraar en verzekeringsmaatschappij zijn er voldoende redenen om toch over te stappen De vergoedingen van de zorgmaatschappijen wisselen constant net zoals uw zorgbehoefte en leefsituatie, het is dus goed om dit elk jaar te beoordelen Wij bieden u deze mogelijkheid tot zorgverzekering vergelijken op de website zorgverzekeringwijzer.nl.

U wilt natuurlijk ook weten welke prijzen en prijsverhogingen uw maatschappij hanteert. Wilt u ook snel en simpel tarieven en pakketten van de verschillende zorgverzekeraars met elkaar vergelijken, dan kunt u gebruik maken van de zorgverzekerig vergelijker. U ziet dan overzichtelijk alle premieoverzichten en vergoedingen op een rij. De gemaakte berekeningen zijn speciaal voor u gemaakt op basis van uw selectie.

Wilt u weten welke prijzen er aan de diverse vergoedingen zijn verbonden, neemt u dan eens een kijkje op vergelijken-zorgverzekering.net. Het is erg goed om te zien hoe u er voor staat en hoe kunt sparen op uw zorgverzekering i